اینجا همه چی در همه یکی برای همه همه برای ایران IRAN   http://hamedtatal.mihanblog.com 2020-04-02T07:34:49+01:00 text/html 2012-02-08T22:46:17+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal موزیک ویدیو http://hamedtatal.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><font class="Apple-style-span" color="#003300">«به نام خدا»</font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><font class="Apple-style-span" color="#333333">اولین موزیک ویدیوی</font> <font class="Apple-style-span" color="#990000">حامدتتل</font>&nbsp;</span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">Hamed Tatal</font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">فرمت 3gp</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">(بادوربین غیرحرفه ای)</span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>بازخوانی «باورنکن» از<font class="Apple-style-span" color="#330033">مهدی یراحی</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330033"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" color="#003333">لطفا نظرتون رو حتما برام بنویسید تا استفاده کنم.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" color="#003333"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" color="#003333">باسپاس</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330033"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330033"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>[http://www.aparat.com/v/f12f0b084e445fbcb9c46971be4289c2124566]</b></span></font></div> text/html 2012-02-08T21:48:16+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal خطای چشم http://hamedtatal.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">در این عکس 9 نفر وجود دارند بگردیدوبیابید</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">وتوانایی چشمتون رو امتحان کنید.</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" up7.iranblog.com="" viewer.php?file="69512665151858215491.jpg&quot;"><img src="http://up7.iranblog.com/images/69512665151858215491_thumb.jpg" border="0" alt="69512665151858215491.jpg">" alt="" /&gt;</span></div> text/html 2012-02-07T23:10:07+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal دانلود آهنگ های پرسپولیس http://hamedtatal.mihanblog.com/post/75 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); "><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;">این هم آهنگ های پرسپولیسی</span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;">(باعکس هایی از &nbsp;ادوار مختلف تیم)</span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mahabad2020.persiangig.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3/52ppkj8.jpg" alt="mahabad2020.persiangig.com"></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><br></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><strong></strong><strong><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amin%20Nikoo%20&amp;%20Hooman%20Javadi%20&amp;%20Shahram%20Tavoosi%20-%20Perspolis%20Ghahreman%20Mishe-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; ">آهنگ پرسپولیس قهرمان میشه از&nbsp;</a></font><span lang="en-us"><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amin%20Nikoo%20&amp;%20Hooman%20Javadi%20&amp;%20Shahram%20Tavoosi%20-%20Perspolis%20Ghahreman%20Mishe-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">Amin Nikoo</font></a></span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">2.7mb )</span></span></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><br></span></font></p><p align="center"><b><strong></strong><strong><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amir%20Smax%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; ">آهنگ پرسپولیس از</a></font><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">Amir smax</font></strong><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">( حجم :&nbsp;</font><span lang="en-us"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">4.7mb )</font></span></b></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><br></span></b></font></p><p align="center"><strong></strong><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Saied%20Mohammadi%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); ">آهنگ یه پرسپولیس ایران از سعید محمدی</a></span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم : 4<span lang="en-us">mb&nbsp;</span>)</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></p><p align="center"></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Tirdad%20-%20Perspolis%20Vs.%20Sepahan-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"><strong></strong></a><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Tirdad%20-%20Perspolis%20Vs.%20Sepahan-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس - سپاهان از تیرداد</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">7mb )</span></span></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Tirdad%20-%20Perspolis%20Vs.%20Sepahan-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"><strong></strong></a><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amin%20Hadaf%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس از&nbsp;<span lang="en-us">Amin Hadaf</span></span></span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">3.3mb )</span></span></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amir%20Smax%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"><strong></strong></a><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Amir%20Smax%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس از&nbsp;<span lang="en-us">Amir Smax</span></span></span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">4.1mb )</span></span></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Reza%20Hittler%20-%20PersePolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"></a><p align="center"><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Reza%20Hittler%20-%20PersePolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"><strong></strong></a><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Reza%20Hittler%20-%20PersePolis-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس از رضا هیتلر</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">3.3mb )</span></span></p><p align="center"></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Ghasem%20Afshar%20-%20Ghermezeteh-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" title="دانلود"><strong></strong></a><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Ghasem%20Afshar%20-%20Ghermezeteh-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ قرمزته از قاسم افشار</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم : 3.9<span lang="en-us">mb )</span></span></b></font></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><span style="font-size: x-small; "><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Farzin%20-%20Persepolis-www.PersPolisFC.net.MP3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس از فرزین</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم : 6.6<span lang="en-us">mb )</span></span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Mardane%20Persepolis1-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ مردان پرسپولیس 1</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم : 1.3<span lang="en-us">mb</span>&nbsp;)</span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Mardane%20Persepolis2-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ مردان پرسپولیس 2</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم :<span lang="en-us">&nbsp;3.3mb</span>&nbsp;)</span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Frem%20-%20Selseleye%20Persepolis.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ پرسپولیس از&nbsp;<span lang="en-us">Frem</span></span></span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">( حجم :&nbsp;<span lang="en-us">2.6mb )</span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></p><p align="center"><strong><a href="http://redarmy.persiangig.com/PersPolisFC.Net/Music-PP/Ghermezeteh(Kor)-www.PersPolisFC.net.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">آهنگ قرمزته از گروه کر</span></a></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;( حجم : 4.5<span lang="en-us">mb&nbsp;</span>)</span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#666600"><b><br></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><font class="Apple-style-span" color="#666600">برای دیدن عکس های بیشتر به</font>&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#663366"><a href="http://hamedtatal.mihanblog.com/post/75" target="" title="more pics"><font class="Apple-style-span" color="#006600">ا</font><font class="Apple-style-span" color="#663366">دامه نوشته</font></a>&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" color="#666600">بروید</font></b></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></p><p align="center"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">این پکیج تقدیم به همه هم تیمی های قهرمان</font></b></span></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><font class="Apple-style-span" color="#006600">only</font> </b><font class="Apple-style-span" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b><u><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">PERSPOLIS</span></font></u></b></font></span></font></p><p align="center"><font class="Apple-style-span" color="#CC0000" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><b><u><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://persepolise.persiangig.com/image/derbi66.jpg" alt="هشت ابدی"></u></b></span></font></p><p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p></span> text/html 2012-01-24T20:25:05+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal جدایی نادر ازسیمین در اسکار http://hamedtatal.mihanblog.com/post/86 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 526px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(217, 217, 217); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(217, 217, 217); padding-top: 5px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; text-align: justify; line-height: 16px; ">فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد.</div><div style="width: 548px; height: 7px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "><img alt="" src="http://www.bultannews.com/client/themes/fa/main/img/b_r_kh_box.gif" class="fr_img" style="float: right; display: block; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><div style="width: 536px; height: 6px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(219, 221, 226); overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; float: right; "></div><img alt="" src="http://www.bultannews.com/client/themes/fa/main/img/b_l_kh_box.gif" class="fl_img" style="float: left; display: block; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><div class="wrapper" style="clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><h1 class="title" style="text-align: center;font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-weight: normal; font-size: 13px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.javidb.ir/up/oscar.jpg" alt=""></span></h1><p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; ">به گزارش&nbsp;مهر، امیر اسفندیاری، سخنگوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار در سال جاری، ضمن اشاره به پایان مذاکرات اعضای این هیات و انجام تمامی بررسی‌ها براساس ساز و کارهای موجود که فیلم های واجد شرایط را با توجه به کلیه جوانب از ابعاد صنعتی، فرهنگی، انتقادی، موفقیت های بین المللی، پخش جهانی و ... بر مبنای مدارک و اسناد گردآوری شده ارزیابی می‌کند، بیانیه نهایی هیات مزبور را جهت اطلاع رسانی در اختیار رسانه‌ها قرار داد.<br><br>متن این بیانیه به شرح زیر است: با پایان بررسی‌های هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی در خصوص کلیه عناوین واجد شرایط که در فاصله زمانی 9/7/1389 تا 8/7/1390 در کشورمان برای نخستین بار حداقل به مدت هفت روز متوالی اکران شده اند، اعضاء این هیئت ضمن تقدیر از سازندگان فیلم‌های "آلزایمر"، "اینجا بدون من"، "مرهم" و "ورود آقایان ممنوع"، با توجه به جمیع جهات و به اتفاق آراء، فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را در مقام نماینده سینمای ایران در رقابت بهترین فیلم خارجی زبان در هشتاد و چهارمین مراسم اسکار (سال 2012) معرفی می‌کند.<br><br>اعضاء هیئت انتخاب عبارتند از رویا تیموریان، پوران درخشنده، محمد بزرگ‌نیا، شهرام جعفری‌نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع‌نوری، مهدی صباغزاده، رسول صدر عاملی و امیر اسفندیاری.</span></p><p align="justify" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cinetmag.com/Photo/News/Larg/Oscar2010_l_iran_67761.jpg" alt=""></p><p align="justify">همچنین:</p><p align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(32, 32, 32); "><div id="post_message_2931779"><font color="#000000"><font face="Tahoma"><font size="2"><font color="darkslategray">قدس انلاین- قاآنی- عضو هیات انتخاب فیلم ایرانی اسکار در گفت وگو با خبرنگار ما از دلایل انتخاب ' جدایی نادرازسیمین 'برای شرکت در اسکار گفت.<br><br>رسول صدر عاملی عضو هیات انتخاب فیلم ایرانی اسکار در گفت و گو با خبرنگار ما درباره شرایط و دلایل انتخاب فیلم" جدایی نادر از سیمین "ساخته اصغر فرهادی برای حضور در اسکار گفت:شرایط پذیرش اکادمی اسکار بدین شکل است که انها فیلمی را انتخاب می کنند که مفهوم کامل سینما را داشته باشد.</font></font></font></font><br><font color="#000000"><font face="Tahoma"><br><font size="2"><font color="darkslategray">رسول صدر عاملی افزود: در واقع برای اسکار فسلمی که هم وجه هنری و هم جذب مخاطب عام را در خود داشته باشد فیلم کاملی است در حالیکه در کشور ما فیلمی که مخاطب بیشتری دارد یعنی فیلم هنری نیست و یا بلعکس!</font></font><br><br><font size="2"><font color="darkslategray">عضو هیات انتخاب فیلم ایرانی اسکار در ادامه افزود: فیلم" جدایی نادر از سیمین" فیلم شناخته شده ای در جهان است و در بسیاری از جشنواره ها و کشورها اکران شده است و وقتی به پرونده فیلم نگاه می کنید متوجه 400 نقد مثبت در رسانه های مختلف جهان درباره این فیلم می گردید که این نشان از شایستگی فیلم برای نماینده بودن ایران در اسکار است.</font></font><br><br><font size="2"><font color="darkslategray">وی تصریح کرد: من امیدوارم بعد از چندین سال از موفقیت فیلم" بچه های آسمان" بار دیگر" جدایی نادر از سیمین "علاوه بر کاندید شدن جایزه اصلی را نیز نصیب ایران نماید.</font></font></font></font></div><div id="post_message_2931779"><font class="Apple-style-span" color="#2F4F4F"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://whatculture.com/wp-content/uploads/2012/01/oscars-2012.jpg" alt=""></div></span></p></div></span> text/html 2012-01-23T20:58:46+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal مقایسه تسلیحات نظامی ایران و امریکا http://hamedtatal.mihanblog.com/post/85 <span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(223, 229, 233); font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); "><h2 class="title icon" style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; font-size: 13px; font-weight: normal; display: block; font: normal normal bold 13px/normal Tahoma; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); ">مقایسه تسلیحات نظامی ایران و امریکا ( پیش بینی جنگ ایران و امریکا توسط یک بسیجی )</h2><div class="content" style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><div id="post_message_284103" style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><blockquote class="postcontent restore " style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; "><font size="3" style="box-shadow: none !important; ">مقایسه توان نظامی ایران و امریکا در سال 1388 ( ببینید کی قوی تره ) منبعش هم یک خبر گزاری&nbsp;<br style="box-shadow: none !important; "></font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="3" style="box-shadow: none !important; ">من که میگم ایران لوله هست حالا هر چقدر هم دوست دارید بگید ایران قوی هست ولی فقط تو خاورمیانه البته شاید هم با عربستان هم سطح نباشیم تو نفرات ولی عربستان داری تسلیحات نظامی بسیار پیشرفته است .<br style="box-shadow: none !important; "></font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="3" style="box-shadow: none !important; "><br style="box-shadow: none !important; "></font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="3" style="box-shadow: none !important; ">مطلب بعدی هم پیشبینی یک بسیجی درباره جنگ احتمالی در یک ساعت&nbsp;<br style="box-shadow: none !important; "></font><br style="box-shadow: none !important; "><br style="box-shadow: none !important; "><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJFJUTZR1rjFaQgEyKV96iYfGoTmzWj9DDXd3B40fqm7BrR0QefvgBrT_A" alt=""></div><br style="box-shadow: none !important; "><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">طبق آخرین آمار سرویس اطلاعاتی آمریکا (<span style="box-shadow: none !important; font-family: Tahoma; ">CIA</span>)، ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن 48 درصد بودجه نظامی جهان در صدر بزرگترین کشورهای نظامی جهان قرار دارد. این درحالیست که طبق همین آمار، ایران تنها 5 دهم درصد بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">در این یادداشت برآنیم که اولاً با مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا و ثانیاً با تکیه بر نظر سنجی اخیر شورای روابط خارجی (<span style="box-shadow: none !important; font-family: Tahoma; ">Foreign policy</span>) و مرکز امنیتی آمریکا در مورد وضعیت نظامی آمریکا به تحلیل و بررسی توان نظامی این دو کشور بپردازیم.</font></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; "><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcYMqMFuBHDHM5mY7RQ2m2Ucbu6ivxtQlQgjE3DCsMRruCkLAQ28XqvA" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">&nbsp;</span></div><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">کشور آمریکا با جمعیتی بالغ بر 304 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی 14 تریلیون دلاری و بودجه سالانه نظامی 711 میلیارد دلاری و در اختیار داشتن 2.5 میلیون نفر نیروی نظامی ( 1500000 نفر در حال خدمت و 1000000 به عنوان نیروی ذخیره) بزرگترین قدرت نظامی جهان محسوب می شود.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">در مقابل کشور ایران با جمعیتی بالغ بر 70 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی 750 میلیارد دلاری و بودجه سالانه نظامی 7 میلیارد دلاری و 895 هزار نفر نیروی نظامی ( 545 هزار نفر در حال خدمت و 350 هزار نفر نیرو به عنوان ذخیره ) یکی از بزرگترین کشورهای نظامی خاورمیانه می باشد.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">در این بخش توان نظامی ایران و آمریکا را در چهار بخش تجهیزات نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوائی و تسلیحات هسته ای مقایسه می کنیم.</font><br style="box-shadow: none !important; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نیروی زمینی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نوع تجهیزات</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">آمریکا</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ایران</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">تانک</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">8023</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">1613</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ماشینهای شناسایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">348</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">35</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ماشینهای زرهی جنگی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">6719</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">610</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نفربر</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">21242</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">640</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">توپخانه</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">8041</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">8196</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">بالگرد</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">5425</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">311</font></div></div></div><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">اگر چه نیروی زمینی آمریکا به لحاظ تجهیزات و امکانات از برتری نسبی نسبت به ایران برخوردار است. با این وجود این نکته را نباید نادیده گرفت که نیروی زمینی آمریکا به نقل از منبع اطلاعاتی خود آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان گیر کرده اند.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">در نگاهی به سیر تاریخی و جغرافیایی سیاسی آمریکا، قرار گرفتن آمریکا در بین دو اقیانوس اطلس و آرام و عدم وجود تهدید از جانب دو همسایه شمال و جنوب خود (کانادا و مکزیک)، بیشتر تمرکز توان نظامی آمریکا بر روی نیروی دریایی بوده تا نیروی زمینی.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">به همین منظور ایالات متحده شاهد ضعف در عملکرد نیروی زمینی خود در جنگ عراق و افغانستان بوده است. در کنار موارد اشاره شده تجربه ای 8 ساله جنگ ایران و عراق که بیشتر تمرکز آن بر روی جنگ زمینی معطوف شده بود تجربه ای گرانبهایی را در اختیار نیروی زمینی ایران قرار داده است.&nbsp;</font><br style="box-shadow: none !important; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نیروی دریایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نوع تجهیزات</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">آمریکا</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ایران</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">زیر دریایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">71</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">6<img src="http://www.forums.mihandownload.com/images/smilies/41.gif" border="0" alt="" title="41" class="inlineimg" style="box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; position: relative; top: 2px; "></font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ناو جنگی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">106</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">5<img src="http://www.forums.mihandownload.com/images/smilies/41.gif" border="0" alt="" title="41" class="inlineimg" style="box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; position: relative; top: 2px; "></font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">قایق تندرو</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">157</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">320<img src="http://www.forums.mihandownload.com/images/smilies/41.gif" border="0" alt="" title="41" class="inlineimg" style="box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; position: relative; top: 2px; "></font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ناوجنگی مین گذار</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">9</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; "><img src="http://www.forums.mihandownload.com/images/smilies/41.gif" border="0" alt="" title="41" class="inlineimg" style="box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; position: relative; top: 2px; ">5</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">شناور خاکی و آبی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">490</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">21</font></div></div></div><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نیرویی دریایی آمریکا با در اختیار داشتن ناوها و کشتی های جنگی پیشرفته بعنوان قدرت برتر دریایی در خلیج فارس مطرح است. اما نکته قابل تاملی که باعث نگرانی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا شده است، قدرت قایق های تندرو نیروی دریایی ایران است. این فرماندهان اذعان کردند که در رزمایش شبیه سازی شده ای که به همین منظور انجام شده است قایق های تندرو ایران می توانند در عرض 5 الی 10 دقیقه، یازده ناو آمریکایی در این منطقه را غرق نمایند.</font><br style="box-shadow: none !important; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">لازم به ذکر است که ایران سریعترین اژدرهای زیردریایی دنیا را با موفقیت کامل در سال 2007 مورد آزمایش قرار داده است که این موضوع بر نگرانیهای فرماندهان آمریکایی افزوده است.</font><br style="box-shadow: none !important; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نیروی هوایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">نوع تجهیزات</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">آمریکا</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">ایران</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای جنگنده</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">3538</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">286</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">بمب افکن دورپرواز</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">170</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">0</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای ترابری</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">883</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">136</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">جنگ افزار الکترونیکی و هواپیمای جاسوسی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">159</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">3</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای شناسایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">134</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">6</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای گارد ساحلی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">197</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">5</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای ضد زیر دریایی</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">58</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">0</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">هواپیمای واکنش سریع</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">53</font></div></div><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; ">0</font></div></div></div><font size="2" style="box-shadow: none !important; "><div style="text-align: center;">نوک پیکان ارتش آمریکا توان موشکی و هوایی آن می باشد. آمریکا با در اختیار داشتن پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی و بمب افکن ها و در کنار آن با برخورداری از سامانه موشکی بسیار پیشرفته بعنوان قدرت برتر هوایی دنیا مطرح است. اما موضوعی که باعث احساس خطر فرماندهان نیروی هوایی آمریکا شده است، پیشرفت های اخیر ایران در ساخت و تولید انبوه موشک با کاربرد و برد مختلف و همچنین خریداری موشک های هدایت شونده و سیستم های راداری بسیار پیشرفته از کشور روسیه است. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div></font></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; "><font class="Apple-style-span" color="#660000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6Nlbce5LcyfJua45L4_r006cDE1FJ5B4wuRRTrt3cF36GktoCNc_ZE6Q" alt=""></b></span></font></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; "><font class="Apple-style-span" color="#660000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><br></b></span></font></blockquote><blockquote class="postcontent restore " style="text-align: center;box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; "><font size="2" style="box-shadow: none !important; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000"> بقیه در&nbsp;</font></b></font><a href="http://www.hamedtatal.mihanblog.com/post/85" target="" title="ادامه جنگ"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>ادامه نوشته</b></span></a><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "><div style="box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "></div></div></blockquote><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span></div></div></div></span> text/html 2012-01-16T15:11:51+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal سپاس از من و تو http://hamedtatal.mihanblog.com/post/84 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQziy_KBS7e4iy3qhVUawaV8s8wKMVBnl30BZb550TxXuUW-t-dL3fZLObT" alt=""></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>thank for manoto<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b>1</b></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSymIqddB23gfwuvjOtYFhhaAb4l3EmmZkl079B0cgRGVHaKvbfudAQ14k" alt=""></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>شبکه ی &nbsp;بین المللی و فارسی زبان<i>&nbsp;</i><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://www.manoto1.com" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#CC0000"><i>من وتو1</i></font></a></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>&nbsp;مراسم<a href="www.goldenglobes.org" target="_blank" title="سایت گلدن گلوب">&nbsp;</a><a href="http://www.goldenglobes.org" target="_blank" title="GOLDEN GLOBE site">GOLDEN GLOBE</a>&nbsp;&nbsp;رو به طور مستقیم پخش کرد.</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>این اولین باری است که این مراسم را مردم ایران&nbsp;</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>میتوانند ببینند آن هم به طور زنده.</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>مراسمی که همراه بودبا شادی بسیاری از ایرانیان</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>&nbsp;بخاطر جایزه ای که<font class="Apple-style-span" color="#006600"> اصغر فرهادی</font>&nbsp;</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>برای فیلم <font class="Apple-style-span" color="#663366">"جدایی نادر از سیمین"</font> در&nbsp;</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>بخش<font class="Apple-style-span" color="#330000"> فیلم های خارجی</font> این جشنواره برد.</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>از همین جا از شبکه ی دوست داشتنی&nbsp;<a href="http://www.manoto1.com" target="_blank" title="manoto1.com">من وتو &nbsp;1</a>&nbsp;تشکر میکنم و بردن&nbsp;</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>این جایزه رو به همه ی ایرانیان در سراسر جهان تبریک میگم.</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>همچنین باید از اصغر فرهادی بخاطر سخن سنجیده و بسیار زیباش </b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>تشکر کنیم که در اون شرایط مردم خودش رو فراموش نکرد و</b></span>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><b>پس از </b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, Arial" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, Arial" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><b>دریافت جایزه گفت:&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#000066">«وقتی به اینجا می‌آمدم داشتم فکر&nbsp;</font></b></span></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; color: rgb(36, 24, 1); "><div class="body" style="text-align: center;font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#000066">می‌کردم چه بگویم. خواستم از پدر و مادرم تشکر کنم، از همسر مهربانم، از&nbsp;</font></b></div><div class="body" style="text-align: center;font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#000066">فرزندانم، اما اینجا می‌خواهم از مردمم حرف بزنم. آن‌ها مردم دوست‌داشتنی</font></b></div><div class="body" style="text-align: center; font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#000066">هستند.»</font></b></div><div class="body" style="text-align: center; font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><font class="Apple-style-span" color="#000066"><b>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(36, 24, 1); font-weight: normal; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkko56E1ST4g570Ja_KaSifoXOYnwuQE0CKOdAu0CguKjw8TZXxvbrLpU" alt=""><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 102); "><b>&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRH_EQsdSEu2-NSYiu3NdpF5EN2NWOU1VeSyD9F9JBv96Htz2bmK7IZ9Wg" alt="">&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(36, 24, 1); font-weight: normal; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSylt1xaWhVvpGYBHXyfExHF6g8_rkqMmIKy3ANhinZZWNyipeiSkfh0Q" alt=""></span></b></span></span></b></font></div><div class="body" style="text-align: center; font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><br></div></span></div> text/html 2012-01-16T14:17:26+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal GOLDEN GLOBE http://hamedtatal.mihanblog.com/post/83 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(46, 46, 46); "><h1 style="text-align: left; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 19px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; font-weight: bold; ">Iranian Movie ‘Nadar and Simin, a seperation’ Wins Golden Globe Award for best foreign language film despite the upcoming Iran US War.</h1><p style="text-align: left; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Los Angeles / NationalTurk – Iranian drama ‘Nader and Simin; A Separation’ by Asqar Farhadi won the top award for best foreign language film at the Golden Globes in a ceremony held in Beverly Hills, California, on Sunday night.</p><p style="text-align: left; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">Farhadi’s movie beat the Flowers of War from China, Belgian movie The Kid with Bike (Le Gamin au Velo), the Skin I Live In (La piel que habito) by Spanish veteran Pedro Almodovar, and In the Land of Blood and Honey from Bosnia-Herzegovina by Hollywood star Angelina Jolie.</p><h2 style="text-align: left; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; font-weight: bold; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nationalturk.com/en/wp-content/uploads/2012/01/golden-globes-iran-movie-farhadi-nationalturk-0328-e1326717094455.jpg" alt=""></h2><h2 style="text-align: left; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; font-weight: bold; ">Golden Globes : Iran won trophy on Us soil</h2><p style="text-align: left; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">On Saturday, the movie was also awarded by the 2012 Broadcast Film Critics Association. The 17th BFCA Annual Critics’ Choice Movie’s Best Foreign Language Film award went to Farhadi’s latest produ</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><b>please read the *<a href="http://hamedtatal.mihanblog.com/post/83" target="_blank" title="continue">continue</a>*</b></p></span> text/html 2012-01-16T14:11:32+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal GOLDEN GLOBE 2011 http://hamedtatal.mihanblog.com/post/82 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div><div class="title" style="font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; "><h1 class="title" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); "><a href="http://www.fardanews.com/fa/news/183021/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF" style="color: rgb(154, 16, 16); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; text-decoration: none; ">«جدایی نادر از سیمین» برنده جایزه گلدن گلوب شد</a></h1><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8xQHrb6PdNiul1iSS1tierAMsNxhBWcPVbk41C4VT1sOystqFq8sweOrf" alt=""></div></div><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(248, 248, 248); padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 5pt; margin-bottom: 20px; margin-left: 5pt; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); ">فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی در شصت و نهمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان را دریافت کرد.</div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b>&nbsp;مراسم این دوره جوایز گلدن گلوب یکشنبه شب (دوشنبه صبح به وقت ایران) در هتل بورلی هیلز برگزار شد.<br><br></b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b>«جدایی نادر از سیمین» که به نمایندگی از ایران در اسکار 84 حضور دارد در بخش&nbsp;</b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b>گلدن گلوب فیلم خارجی‌زبان پیروز شد. برای اولین بار است فیلمی از سینمای ایران </b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b>این جایزه را دریافت می‌کند.<br><br>به گزارش «فردا» و به نقل از سینما، اصغر فرهادی به همراه پیمان معادی روی&nbsp;</b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b>سن حاضر شد و پس از دریافت جایزه گفت: <font class="Apple-style-span" color="#660000">«وقتی به اینجا می‌آمدم داشتم فکر&nbsp;</font></b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">می‌کردم چه بگویم. خواستم از پدر و مادرم تشکر کنم، از همسر مهربانم، از&nbsp;</font></b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">فرزندانم، اما اینجا می‌خواهم از مردمم حرف بزنم. آن‌ها مردم دوست‌داشتنی </font></b></div><div class="body" style="font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">هستند.»</font><br></b><br><br><h4 style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 12px; "><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/25-10-1390/IMAGE634622936679380032.jpg" alt=""></span></font></h4><br>فیلم آمریکایی و بوسنیایی‌زبان «در سرزمین خون و عسل» به کارگردانی آنجلینا جولی، «گل‌های جنگ» ژانگ ییمو از چین، «پسری با دوچرخه» ساخته ژان پی‌یر و لوک داردن از بلژیک و فیلم اسپانیایی «پوستی که در آن زندگی می‌کنم» به کارگردانی پدرو آلمودوار رقبای «جدایی نادر از سیمین» در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان بودند.<br><br>در دیگر بخش‌ها کریستوفر پلامر برای «تازه‌کارها» جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل را برد و میشل ویلیامز برای «هفته من با مریلین» بهترین بازیگر زن موزیکال یا کمدی شد. وودی آلن نیز برای «نیمه‌شب در پاریس» جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت.<br><br>لودوویک بورس برای «هنرمند» جایزه بهترین موسیقی را دریافت کرد و مدونا برای ترانه «شاهکار» از فیلم «دبلیو. ای.» برنده جایزه گلدن گلوب بهترین ترانه شد. جایزه بهترین بهترین فیلم انیمیشن به «ماجراهای تن تن» استیون اسپیلبرگ رسید.<br><br>جوایز گلدن گلوب را انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعطاء می‌کند. گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جایزه سینمایی در آمریکاست.<br>مراسم شصت و نهمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب همچنان در حال برگزاری است و اخبار تکمیلی درباره دیگر برندگان متعاقبا ارسال می‌شود.<div class="wrapper" style="clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div><div class="body" style="text-align: center;font: normal normal normal 10pt/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Smal_Pic/25-10-1390/IMAGE634623058988898857.jpg" alt=""></div></div><div class="tags_container" style="width: 543px; margin-bottom: 10px; "><div class="tags_title" style="width: 543px; height: 16px; font: normal normal normal 11px/normal tahoma; background-image: url(http://www.fardanews.com/client/themes/fa/main/img/tag.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; text-indent: 20px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">برچسب ها:&nbsp;<a href="http://www.fardanews.com/fa/tag/1/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86" class="tags_item" style="color: rgb(18, 45, 146); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font: normal normal normal 11px/normal tahoma; text-decoration: none; ">جدایی نادر از سیمین&nbsp;</a>،&nbsp;<a href="http://www.fardanews.com/fa/tag/1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87" class="tags_item" style="color: rgb(18, 45, 146); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font: normal normal normal 11px/normal tahoma; text-decoration: none; ">برنده جایزه</a></div></div></span> text/html 2012-01-16T14:01:37+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal پیام تبریک http://hamedtatal.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwarIYNOd85STF7VytG9nvwRK7jigAkYA3jFh9ych-Gt7fMOoJTsd4Kg" alt=""></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">جدایی نادر از سیمین</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><b><font class="Apple-style-span" color="#333333">&nbsp;برنده بخش فیلم های خارجی</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><b><font class="Apple-style-span" color="#999900">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#999900"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; "><b><font class="Apple-style-span" color="#999900">GOLDEN GLOBE</font></b></span></font></b></span></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#999900"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#333333">شد.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5w1OxsQO5dvaJYC_fxrwoZXwugeU3n73cn2lYx1t7Q8fOLi1oGT4kiPOQ" alt="انجلینا جولی و اصغر فرهادی"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); "><b>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcWBRxRLgosgOiuDBV3gVncPktIy6GOp0u7cNaBm5SLBgamgXiahJE4sY" alt=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); "><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); "><b>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSCHR5_m-7B_LFGSZze9T437sYRfXMsSceRon22S7pF5AQQof4z2ByuGED" alt=""></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></font></div> text/html 2012-01-09T18:29:13+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal این منم كوروش http://hamedtatal.mihanblog.com/post/80 <p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>این منم<i> </i><font class="Apple-style-span" color="#006600"><i>كوروش</i></font></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#006600" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><i><br></i></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#006600" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><i><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQYpdh16036UJGavCDo3CPnUlnqM0wF7O1KiXS1Xcdk_5Pde7ioTF_FMtW2" alt=""></i></b></span></font></div><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#666600">پادشاه جهان</font></b></span></span></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSukXxEJWCGPcV6XvnlJfGX8kd2daHlbP_G3--Vaow6sULGlBZlqbSnDw" alt="">&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTePRLPLlsP6dSaFqlSZ13gHmES-JMIryUGn4Cv952HZzsY55cJBPBJCkk" alt=""></span></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>پسر <font class="Apple-style-span" color="#330000">ماندان </font>و <font class="Apple-style-span" color="#330000">كمبوجه</font></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330000" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#330000" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA9k2vLgxvLP7D9Cy9Z6udl2yRArSlITjpDcpFCRBqA6PtzYWZmyg0KQ" alt="">&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbycsNNBMCwcpBZZ5StjzokFH8wnKqfwgX0-ahtzNDkWE78cant17nMDs" alt=""></span></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>این منم پیشوای خرد و خوشی و پاكی و پارسایی</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTfSy2F1oN0o038kHZDLfy5lH8vUR-IZxWSUeWbSmpOXelQtfaflWN46A" alt="">&nbsp;&nbsp;</b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>من پیام آور بزرگ <font class="Apple-style-span" color="#666600">اهورایم</font></b></span></span></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>كه جز <font class="Apple-style-span" color="#006600">آزادی </font>آواز دیگری نیاموخته ام</b></span></span></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdN64BHBfWsYn4IS9tpJ-4f-X6k9b5HNbSVRMzQfAxX69OC04ggmXhc3qY" alt="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 11px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-TKbdpldpck6Bme7HbW9XNi1FifPin6H3WsSgkSOQy0LLjsYC-dQUNQ" alt=""></span></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>بگذارید هركس به <font class="Apple-style-span" color="#333333">آئین</font> خویش باشد</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR4rj2v5ACww8DIBr8X-mewBKdq_pCdwT95Q1J0jQwMKfjbuYFZjMNOryI" alt=""></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b><font class="Apple-style-span" color="#000066">زنان </font>را گرامی بدارید</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW6beT7pUuYeCPutbOmThlDZjoW13A8A3M8e0oyq_KCjjs7x3FBEexSTS7" alt=""></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>فرودستان را گرامی بدارید</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDvn9V4yNRH3j1A-dtKpG539FbqWvysn6eXRL_jEiUU3-QwGrlo5RpWg" alt=""></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>بگذارید هر كس به <font class="Apple-style-span" color="#993300">زبان خویش </font>سخن بگوید</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn54e1tz-iWigMgPiH44Zd-wpEamObXaT28b3IKO6VFO9QQsl5UmEgPgED" alt=""></b></span></font></div></span><span class="apple-style-span"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="apple-style-span"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><b>زیرا كه آدمی تنها در جای خود <font class="Apple-style-span" color="#006600">رستگار </font>میشود<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b>!</b></span></b></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">عکس های بیشتر در<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; "><font class="Apple-style-span" color="#993300"><a href="http://hamedtatal.mihanblog.com/post/80" target="_blank" title="more pics">ادامه نوشته</a></font></span></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>برای دانلود متن PDF منشور<font class="Apple-style-span" color="#003300"> کوروش بزرگ</font>،</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><u><a href="http://www.mediafire.com/?r3drx7arli56xjz" target="" title=""></a><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800;"><a href="http://www.mediafire.com/?r3drx7arli56xjz" target="_blank" title="">اینجا&nbsp;</a></span></div><div style="text-align: center;"></div></u></span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b>کلیک کنید.</b></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: large; "><b><br></b></span></font></div></span><p></p> text/html 2011-12-31T09:47:40+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal رونالدوی ایرانی http://hamedtatal.mihanblog.com/post/79 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 19px; "><div class="DetNewsTopText " style="width: 240px; float: right; padding-bottom: 15px; "><h1 style="font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; color: rgb(2, 46, 117); margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; ">کریس رونالدوی ایرانی</h1><h1 style="font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; color: rgb(2, 46, 117); margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بدل کریستیانو رونالدو در روستای نودشه کرماشاه / عکس&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img align="absMiddle" src="http://www.khabaronline.ir/Images/Kind/1.png" alt="" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 512px; "></span></h1><h2 style="font-family: Tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="NavigationSoti" style="color: rgb(153, 153, 153); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فوتبال جهان -&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">شباهت زیادی بین این جوان و بازیکن سرشناس رئال مادرید وجود دارد.</span></h2></div><h4 style="font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; font-size: 11px; font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>به گزارش خبرآنلاین؛ این عکس یکی از هم وطنان در کرمانشاه است.شباهت زیادی بین او و رونالدو وجود دارد،آنقدر زیاد که می توان گفت او برادر دو قلوی ستاره رئال مادرید است.</b></span></p><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><b><br></b></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/8-10-1390/IMAGE634608476077493411.jpg" alt=""></b></span></p></h4></span> text/html 2011-12-31T09:35:35+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal مهدی جان خوش اومدی http://hamedtatal.mihanblog.com/post/78 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 19px; "><div class="DetNewsTopText " style="width: 240px; float: right; padding-bottom: 15px; "><h1 style="text-align: center;font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" color="#009900">مهدی جان خوش اومدی</font></h1><h1 style="text-align: center;font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; color: rgb(2, 46, 117); margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مهدی مهدوی‌کیا به پرسپولیس بازگشت&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img align="absMiddle" src="http://www.khabaronline.ir/Images/Kind/1.png" alt="" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 512px; "></span></h1><h2 style="font-family: Tahoma !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="NavigationSoti" style="color: rgb(153, 153, 153); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">لیگ برتر -&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مهدی مهدوی‌کیا در نیم فصل دوم پیراهن <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پرسپولیس</font> را بر تن خواهد کرد.</span></h2></div><h4 style="font-family: 'B Nazanin', Nazanin, Arial; font-size: 11px; font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div dir="rtl"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>به گزارش خبرآنلاین؛ مهدوی‌كیا كه برای بازگشت به پرسپولیس ناامید شده بود و فكرش را هم نمی‌كرد بتواند در نیم فصل دوم پیراهن پرسپولیس را بر تن كند، به آرزویش رسید. آرزوی مهدوی‌كیا حضور دوباره در تركیب پرسپولیس بود. در حالی كه چند روز قبل اعلام شده بود دنیزلی مهدوی‌كیا را نمی‌خواهد، امروز این بازیكن با مسئولان باشگاه پرسپولیس به توافق رسید تا نیم فصل دوم را در این باشگاه بازی كند. سایت باشگاه پرسپولیس هم این خبر را تایید كرده است و به خاطر همكاری‌های دنیزلی و عابدینی در راه پیوستن مهدوی‌كیا به پرسپولیس، از این دو نفر تشكر كرده است.</b></span></div></h4></span> text/html 2011-12-28T00:45:27+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal درباره ی پرسپولیس http://hamedtatal.mihanblog.com/post/76 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, georgia; font-size: 10px; "><div class="block_news_content" style="background-image: url(http://fc-perspolis.com/templates/Default/images/block_news_content.gif); background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 1.1em; padding-top: 7px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 15px; line-height: 15px; background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat repeat; "><p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 11px; "></span></b></span></p><b><p class="MsoNormal"><strong><span lang="FA"><span style="font-size: small; ">تاریخچه باشگاه<b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"> پرسپولیس</font></span></b>: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: normal; "><img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" up7.iranblog.com="" viewer.php?file="84286230038354291846.png&quot;"><img src="http://up7.iranblog.com/images/84286230038354291846_thumb.png" border="0" alt="84286230038354291846.png">"<br><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پرسپولیس</font> باشگاهی بود که در دی ماه سال 1342 به دست علی عبده بنا&nbsp;</span></span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span lang="FA"><span style="font-size: small; "><span style="font-weight: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">شد و در آن رشته های بولینگ، والیبال، بسکتبال فعال بود.</span></span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">عبده از آمریکا به ایران آمده بود و در جامعه ورزشی این کشور در رشته&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بوکس صاحب عنوان قهرمانی شده بود. وی مدت ها اندیشه ایجاد تیم&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فوتبال <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پرسپولیس</font> را با خود داشت و تیم فوتبالی را ایجاد کرده بود که تیم </span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ضعیفی در رده دوم باشگاه های کشور م</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">حسوب می شد. از اعضای محبوب&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">و ماندگار آن محمود خوردبین را می توان نام برد.</span></p><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پس از انحلال باشگاه شاهین با درایت امیر مسعود برومند و رایزنی</span><sub><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></sub><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">های&nbsp;</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مرحوم دهداری، چند تن از بازیکنان قبلی شاهین در ترکیب تیم دسته&nbsp;</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">دومی <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پرسپولیس</font> قرار گرفته و ترتیب یک مسابقه با تیم جم آبادان که در آن&nbsp;</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">زمان تیم صاحب نامی بود را دادند.......</span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>ادامه نوشته با عکس.</b></span></div></b><p></p></div></span> text/html 2011-12-27T22:02:23+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal ای ایران http://hamedtatal.mihanblog.com/post/74 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>«</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ای</span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">ای</span><span lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#333333">ر</font></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#00B050">ان</span></b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 29px; line-height: 33px;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://www.mihanblog.com/public//public/user_data/user_photo/168/503289.jpg" alt=""></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ای <span style="color:red">ایران</span> ای مرز پرگهر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ای خاکت سرچشمه ی هنر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دور از تو اندیشه ی بدان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>پاینده مانی و جاودان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ای</span></b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> دشمن ار تو سنگ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خاره ای من آهنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جان من<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فدای خاک پاک میهنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مهر تو چون شد پیشه ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>دوراز تو نیست اندیشه ام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 32px; line-height: 36px; "><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 32px; line-height: 36px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پاینده باد خاک <span style="color:red">ای</span><span style="color:white;mso-themecolor:background1">ر</span><span style="color:#00B050">ان</span> ما<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سنگ کوهت در و گوهر است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خاک دشتت بهتر از زراست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مهرت از دل کی برون کنم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>برگو بی مهر تو چون کنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 29px; line-height: 33px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تا گردش جهان و دور آسمان به پاست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 29px; line-height: 33px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نورایزدی همیشه رهنمای ما ست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مهر تو چون شد پیشه ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دوراز تو نیست اندیشه ام</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 32px; line-height: 36px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes"></span>پاینده باد خاک <span style="color:red">ای</span><span style="color:white;mso-themecolor:background1">ر</span><span style="color:#00B050">ان</span> ما<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#00B050"><o:p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; line-height: normal; font-size: 11px; "><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#00B050">ایران</span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> ای خرم بهشت من<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>روشن از تو سرنوشت من</span></span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">گر آتش بارد به پیکرم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>جز مهرت در دل نپرورم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مهر اگر برون رود تهی شود دلم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">مهر تو چون شد پیشه ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span>دوراز تو نیست اندیشه ام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="7"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 32px; line-height: 36px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_0" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="farvahar-blue%5B1%5D.jpg" href="http://www.hamedtatal.mihanblog.com/" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:1.5pt; margin-top:47.4pt;width:450.15pt;height:4in;z-index:-1;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0; mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0; mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text" o:button="t"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="farvahar-blue%5B1%5D"> </v:imagedata></v:fill></v:shape><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span style="mso-spacerun:yes"></span>پاینده باد خاک <span style="color:red">ای</span><span style="color:#BFBFBF; mso-themecolor:background1;mso-themeshade:191">ر</span><span style="color:#00B050">ان</span> ما<span style="mso-no-proof:yes"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2011-12-26T09:08:25+01:00 hamedtatal.mihanblog.com حامد tatal شاهکار جدایی نادر از سیمین http://hamedtatal.mihanblog.com/post/77 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; "><div class="title" style="font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; "><h1 class="title" style="font: normal normal normal 16px/normal Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">6<span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#333333"> دلیل برای تماشای فیلم&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, Arial; font-weight: normal; background-color: rgb(248, 248, 248); line-height: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><font class="Apple-style-span" color="#333333">"جدایی نادر از سیمین"&nbsp;</font></span></span></h1></div><div class="subtitle" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma, Arial; color: black; background-color: rgb(248, 248, 248); padding-top: 8pt; padding-right: 8pt; padding-bottom: 8pt; padding-left: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 5pt; margin-bottom: 5pt; margin-left: 5pt; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); line-height: 16px; text-align: justify; ">، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی با اتفاق آرا بهترین فیلم جشنواره بیست و نهم فجر بود. فرهادی در روند فیلمسازی مسیری رو به رشد داشته از "رقص در غبار" به "شهر زیبا" رسیده و پس از "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" را ساخته، "جدایی نادر از سیمین" کامل‌کننده این مسیر رو به رشد است.</div><div style="width: 572px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; "><div class="news_nav news_pdate_c" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration: none; width: 220px; float: left; text-align: left; "><span class="news_nav_title" style="font: normal normal normal 11px/normal tahoma; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; ">تاریخ انتشار:&nbsp;</span>۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۷</div><div class="wrapper" style="clear: both; height: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div></div><div class="body" style="font: normal normal normal 13px/normal Tahoma, Arial; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; line-height: 23px; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; ">فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی دومین فیلم پرفروش نوروز 90 در جذب مخاطب شگفتی تازه رقم زد.<br><br>به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی با اتفاق آرا بهترین فیلم جشنواره بیست و نهم فجر بود. فرهادی در روند فیلمسازی مسیری رو به رشد داشته از "رقص در غبار" به "شهر زیبا" رسیده و پس از "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" را ساخته، "جدایی نادر از سیمین" کامل‌کننده این مسیر رو به رشد است.<br><br><p style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/11/592898_orig.jpg" alt=""></p><br><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 205); ">* موفقیت‌های "جدایی نادر از سیمین" در جشنواره فیلم فجر</span></div><div style="text-align: center; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><span style="color: rgb(0, 0, 205); ">* تحسین فیلم در جشنواره برلین</span><br></span></b></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#0000CD">*گروه بازیگران</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#0000CD">* حمایت رسانه‌ها و منتقدان</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#0000CD">*موفقیت سینمای متفاوت در جذب مخاطب</font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#006600"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#006600"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">همه در ادامه نوشته</span></b></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#0000CD"><br></font></div></div></span>